Patents

2013-03-07 17:07:21.0

No. Name of the patent Invention Type Patent Type Application No. Patent's No. Inventor Patentee  Applicant Applicant's unit Application Date
Y-M-D
Date of notice of authorization
2005-1 The serum proteomic patterns in early lung cancer and its application on-duty invention patent for invention   ZL03 1 16056.5 ZHANG SHENGNIAN、LU WEI、WANG WENJING、XIANG CUIQIN、LU YE SCDC SCDC SCDC  2005-11-2
2007-1 The serum proteomic patterns in early lung cancer and its application on-duty invention patent for invention  ZL 200410053632.0 ZHANG SHENGNIAN、LU WEI、WANG WENJING、XIANG CUIQIN、LU YE SCDC SCDC SCDC  2007-10-10
2010-1 dot immunogold filtration assay
schistosomiasis antibody detection system
on-duty invention utility model  200920075873.3 ZL 2009 2 0075873.3 JIANG SHOUFU,LIU JING,QIU QIANWEN,CAI LI,ZHANG XIAOPING,HE YANYAN,MA XIAOJIANG,ZHANG LI,ZHANG MINGMIN SCDC&
Shanghai CDC Biological Science and Technology Ltd.
SCDC &
Shanghai CDC Biological Science and Technology Ltd.
SCDC 2009-8-5 2010-5-12
2011-1 Kit(ready-to-use multi-functional salmonella identificaiton plating) on-duty invention appearance design 201030622424.4 ZL 2010 3 0622424.4 GU BAOKE,XU XUEBIN SCDC SCDC SCDC 2010-11-19 2011-6-15
2011-2 an intelligent transport ation location and trace terminal  on-duty invention utility model  ZL 2011 2 0040858.2 JIN ZICHEN,WU LIMENG,WANG YIFENG,SHENG WEIMIN,ZHAO GUANGBIN,SHAO LIZHI SCDC&Shanghai LingJia Anti-forgery Technology Ltd.   2011-2-17 2011-12-7
2011-3 Intelligent electronic seal on-duty invention utility model  ZL 2011 2 0040707.7 SHENG WEIMIN,ZHAO GUANGBIN,XUE XIAOCHUN,JIN ZICHEN,WANG YIFNEG Shanghai LingJia Anti-forgery Technology Ltd.&SCDC   2011-2-17 2011-9-7
2012-1 The disease monitoring system applied in smart phones on-duty invention utility model  ZL 2011 2 0221113.6 YUAN ZHENGAN、REN HONG、LI YANTING、GU BAOKE、WU HUANYU、XIANG HUA、SUN XIAOQING SCDC& Shanghai Urban Geographic Information System
Development Ltd.
SCDC& Shanghai Urban Geographic Information System
Development Ltd.
SCDC 2011-6-20 2012-5-2
 Protein related to hepatitishepatic fibrosis and finger-print  on-duty invention patent for invention  10039690.1substantive examination
phase
ZL 2007100396901 WANG WENJIN  Cooperate with Changzheng Hospital,as the third applicant